asparuhovo logo

В „Аспарухово” обсъждат мерки срещу тормоза в училище

В Аспарухово обсъждат мерки срещу тормоза в училище

Психолози, преподаватели и общински служители от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в район “Аспарухово” се изправят заедно срещу проблема

Агресията в училищата е явление със сериозни размери и оставя дълготрайни последици върху поведението както на пострадалите деца, така и на насилниците. Това бе един от изводите, който направиха участниците в обучение на тема “Тормоз в училище”, организирано от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в район “Аспарухово”, чийто председател е кметът на района Йордан Николов.

Независимо дали е вербален или физически, тормозът е проблем, който може да се прояви във всяко учебно заведение, дори и сред най-малките деца. Той се подсилва от това, че се игнорира. Често убягва на родителите и учителите и затова последиците от него са особено тежки, коментира Елка Димитрова, секретар на МКБППМН в район „Аспарухово”. На форума в сградата на администрацията присъстваха преподаватели от всички училища в район „Аспарухово” - ОУ “Христо Ботев”, СОУ “Любен Каравелов”, НУ “Васил Левски”, “Кап. Петко Войвода”, обществени възпитатели, инспектор от Детска педагогическа стая (ДПС) и членове на МКБППМН от район “Одесос”.

Насилието между децата в училище обхваща широк спектър от прояви. То е явление със сериозни размери и оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и поведението както на децата, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват, заяви Бисерка Стамова, психолог към консултативния кабинет на комисията и педагогически съветник във Варненската морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“. От нейната презентация по време на форума стана ясно, че проявите на тормоз могат да бъдат разделени на четири основни групи, които често се преплитат:

Физически тормоз - блъскане, щипане, удряне, нанасяне на болка, спъване, затваряне в някое помещение.
Вербален тормоз - подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди.
Психичен тормоз - подмятания, подигравки, заплахи, изнудване, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи и следене.
Социален тормоз – изолиране, игнориране, одумване и разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения с децата, обект на тормоз.
Сред учениците вече се разпространява въпросник за тормоза в училище, изготвен от Катедра „Обща, експериментална и генетична психология” в СУ. От неговите резултати преподаватели и психолози очакват да разберат дали някои от проблемите на децата и техните родители не са им убягнали.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ТОРМОЗ:
1. Краткосрочни
-    Чувстват се нещастни и подтиснати през повечето време;
-    Имат ниски самооценка и самочувствие;
-    Чувстват се отхвърлени, изолират се, от другите деца, трудно създават приятелства;
-    Понякога имат соматични оплаквания – болки в корема, главоболие, вдига температура и т.н.
-    В някои случаи жертвите бягат от училище или отказват да ходят там;
-    Понякога се превръщат в „ жертва- агресор”;
-    Възможно е да се стигне до самоубийство.
2. Дългосрочни:
-    Повишен риск от емоционални разстройства като тревожност и депресия;
-    Влошена способност да се общува с хора, включително и в сферата на интимнното общуване;
-    Риск от предаване през поколенията на неувереност и неспособност за справяне със ситуация на тормоз и агресия.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА МЪЧИТЕЛИТЕ:
1. Краткосрочни
-    Нарушават правилата на поведение не само в училище, но обикновено и вкъщи, на улицата, на всякакви обществени места;
-    Голяма е вероятността да имат проблеми с полицията не само в юношеска възраст, но и като възрастни.
-    Имат трудности при създаването на нормални, пълноценни взаимоотношения с връстниците си;
-    Голяма част от мъчителите приемат света като грубо, безкомпромисно място, където не е важно да бъдеш приет, да получаваш и да даваш доверие, близост, разбиране и подкрепа;
-    За тях е по-вероятно да употребяват алкохол, да мамят по време на изпити, дори да носят незаконно оръжие;
-    Повишен е рискът да не завършат училище и да не си намерят подходяща работа;
-    Формират изкривена представа за значимостта на собствената си личност;
-    Пренебрегват правата на другите и лесно настройват хората срещу себе си;
2. Дългосрочни:
-    Податливост към депресия;
-    Трудност да се формират пълноценни взаимоотношения с другите;
-    Вероятност за предаване през поколенията на агресивното поведение.