asparuhovo logo

Уведомление

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Сгради за производствени дейности и офиси в УПИ XX-311, и сграда за производствени и учебни дейности в УПИ XXI-311, кв. 2 по плана на ЮПЗ /ПИ с идентификатор 10135.5501.311 по КККР на гр. Варна/, свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за изменение на УПИ XVI-277, 280, кв. 2 и улична регулация от ос. Т. 208 на север до границата с ПИ 10135.5501.311 по плана на ЮПЗ, гр. Варна, с възложител на ИП: „БУЛПОРТ ЛОГИСТИКА“ АД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14-дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 09.11.2022г.