asparuhovo logo

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА 2022

Рег. № Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
14/ГИ/10135.5426.2410/27.10.2022г. 27.10.2022 Водопроводно отклонение за УПИ IV-2410, кв. 23 по плана на СО "Ракитника", Район "Аспарухово", гр. Варна (ПИ с идентификатор ПИ 10135.5426.2410) IV-2410 10135.5426.2410 23 гр. Варна, МЕСТН.РАКИТНИКА-УЛ.16-ТА №15, по плана на СО "Ракитника"
13/ГИ//24.10.2022г. 24.10.2022 Изграждане на подземна физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "Ултра - Тодор Славов" ООД на територията на гр. Варна, кв. "Аспарухово", Община Варна.        
12/ГИ/10135.5506.912/03.10.2022г. 03.10.2022 Външно кабелно електрозахранване от ТП 1638 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ XI - 912, кв. 139 (ПИ 10135.5506.912), по плана на 29 - ти м. р., ул. "Димчо Дебелянов" №21, гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от ТП 1638 до ШК - 7 на ул. "Константин Арабаджиев" №8 и резервна кабелна линия между нов ШК - 4 и ШК - 7 на ул. "Константин Арабаджиев" №8; Кабелна линия 0,4kV от нов ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XI - 912, кв. 139 (ПИ 10135.5506.912), по плана на 29 - ти м. р., ул. "Димчо Дебелянов" №21, гр. Варна. XI - 912 10135.5506.912 139 гр. Варна, по плана на 29 - ти м. р.
11/ГИ/10135.5403.5318/03.10.2022г. 03.10.2022 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, от съществуващ стълб № 27 (електрозахранен от МТП № 877) със 7 броя СБС и монтаж на електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ XXXV - 5227, кв. 20, ПИ с идентификатор 10135.5403.5318, електрозахранено с кабелна линия от стълб № 34, по плана на СО "Боровец - юг", гр. Варна. XXXV - 5227 10135.5403.5318 20 гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
10/ГИ/10135.5510.15/04.07.2022г. 04.07.2022 "Водопроводно отклонение за УПИ XVIII-15, кв. 30 по плана на кв. "Галата", р-н "Аспарухово", гр. Варна XVIII-15 10135.5510.15 30 по плана на кв. "Галата"
9/ГИ//28.06.2022г. 28.06.2022 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4kV, електрозахранена от МТП №1545 /3 клона с 85 бр. нови стоманобетонни стълбове и 67 бр. стоманотръбни стълбове / и реконструкция на табло ниско напрежение на МТП №1545, кв. 5403 по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна       по плана на местност "Боровец - юг"
8/ГИ/10135.5404.4748/27.06.2022г. 27.06.2022 Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4748, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна   10135.5404.4748   по плана на местност "Боровец - юг"
7/ГИ/10135.5404.4746/27.06.2022г. 27.06.2022 Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4746, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна   10135.5404.4746   по плана на местност "Боровец - юг"
6/ГИ/10135.5502.29/15.06.2022г. 15.06.2022 Монтаж на телекомуникационен шкаф в ПИ 10135.5502.29 с адрес гр. Варна, 27-ми м. р., пред ул. "Народни будители" №7, електрозахранването му от електромерно табло ТЕПО на фасадата на ТП 667 и свързването му към най-близката шахта на БТК ЕАД.   10135.5502.29   по плана на 27-ми м. р.
5/ГИ//27.05.2022г. 27.05.2022 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV, електрозахранена от МТП №976 (2 клона с 25 бр. нови стоманобетонни стълбове и 8 бр. стоманотръбни стълбове), кв. 5403 и кв. 5048 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна       гр. Варна, по плана на местност "Боровец-юг"
4/ГИ/10135.5510.201/21.03.2022г. 21.03.2022 Подмяна на съществуващо водопроводно отклонение, водомерен възел и изграждане на канализационно отклонение за УПИ XII-559б, кв. 31 по плана на кв. Галата, гр. Варна XII - 559б 10135.5510.201 31 по плана на кв. Галата
3/ГИ//10.03.2022г. 10.03.2022 Изграждане на въздушни кабелни линии (ВКЛ) 0,4kV от МТП №721 (4 клона с 68 бр. стълбове и 9бр. СТС) по плана на СО „Боровец юг“, гр.Варна       гр. Варна, по плана на СО"Боровец-юг"
2/ГИ/10135.5545.9520/07.03.2022г. 07.03.2022 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от нов размножителен шкаф тип ШК-7/захранен от ТП №1928/, монтиран пред ПИ 10135.5545.245, един клон със седем броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №7 пред УПИ V-188, кв. 6 /ПИ 10135.5545.4178/, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна   10135.5545.9520   гр. Варна, по плана на СО „Зеленика“
1/ГИ/10135.5070.8/04.03.2022г. 04.03.2022 Въздушна кабелна линия 0,4kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК-4, монтиран пред ПИ 10135.5070.14 (захранен от съществуващ кабелен шкаф ШК-4 пред ПИ 10135.5070.8, захранен от БКТП №1966, чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия до ШК-4 пред ПИ 1519) 1 клон със 17бр. стоманобетонни стълбове СБС, по плана на СО "Прибой", гр. Варна.   10135.5070.8   гр. Варна, по плана на СО "Прибой"