asparuhovo logo

Съобщение

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН „АСПАРУХОВО“,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 17, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 1023-8(28)/10.08.2022 Г. Е ЗАБРАНЕНО ОТГЛЕЖДАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ВАРНА.

НА СОБСТВЕНИЦИТЕ СЕ ВРЪЧВА ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ В СРОК ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ПТИЦИТЕ, КАТО ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ СЕ СЪСТАВЯ АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ И СЕ НАЛАГА ГЛОБА.

ЗА НАРУШЕНИЯ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ТАЗИ НАРЕДБА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ НАКАЗВАТ С ГЛОБА В РАЗМЕР ОТ 100 (СТО) ДО 500 (ПЕТСТОТИН) ЛЕВА, А ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ В РАЗМЕР ОТ 1 000 (ХИЛЯДА) ДО 5 000 (ПЕТ ХИЛЯДИ) ЛЕВА.

ПРИ ПОВТОРНО НАРУШЕНИЕ СЕ НАЛАГА ГЛОБА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В РАЗМЕР ОТ 500 (ПЕТСТОТИН) ДО 1 000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В РАЗМЕР ОТ 5 000 (ПЕТ ХИЛЯДИ) ДО 10 000 (ДЕСЕТ ХИЛЯДИ) ЛЕВА.