asparuhovo logo

Съобщение

Във връзка с решение по т. 1 от Протокол № 12/10.08.2022г. на РЕСУТ при Район „Аспарухово“, гр. Варна, Ви съобщаваме, че след разглеждане на заявление с вх. рег. № АУ068737АС/15.07.2022г. за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж: “Водопроводно отклонение“ в УПИ VIII - 5256, кв. 103 /ПИ 10135.5403.5256 по КК/ по плана на СО “Боровец-юг“, гр. Варна, не приема представения инвестиционен проект поради следните съображения:

-           Не са спазени изискванията на чл. 144, ал. 1 от ЗУТ. Заявлението е подадено само от единия собственик (възложител). Представеното пълномощно е само от единия собственик (възложител);

-           Не са спазени изискванията на чл. 139, ал. 3 от ЗУТ /Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя. Не се съгласуват с подпис изчисленията, извършени от проектанта по съответната част./

-           Не е представен документ, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на уличния водопровод, а разрешението за строеж за него е от 2013г. /липсва протокол образец № 2а за РС №136/12.07.2013г. което възпрепятства преценката дали РС №136/12.07.2013г. е в хипотезата на чл. 153, ал. 2 от ЗУТ а именно: „Разрешението за строеж губи правно действие, когато:

1. в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителството;

2. в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;

3. в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение.“;

-           Не е представено становище от РИОСВ съгласно изискванията на чл. 148, ал. 8 от ЗУТ;

-           Не е представен документ, удостоверяващ законността на строеж с ид. 10135.5403.5256.1 по КК на гр. Варна;

-           Не е спазен чл. 20, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, по отношение на част „Геодезия“;

-           Не е представена актуална застраховка за ПОПС от проектанта на част ВиК.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

Дата на съобщението: 29.09.2022г.