asparuhovo logo

Съобщение

Във връзка с образувана административна преписка в Район „Аспарухово“, Община Варна с вх. рег. № АУ069977АС/19.07.2022г. за издаване на разрешение за строеж, съобщаваме, че на основание чл.142, ал.1, ал.4, ал.6, т.2 и чл.148, ал.1, ал.2, ал.4, ал.5 от ЗУТ, Заповед №005 от 17.02.2017г. на Гл. архитект на Община Варна е издаденo разрешение за строеж №11/ГИ/ 25.07.2022г. от Главeн архитект на Район „Аспарухово“, за строеж:

Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП № 2169 до нов кабелен шкаф ШК - 4 пред УПИ XX - 599, кв. 33 (ПИ с идентификатор 10135.5510.523), по плана на кв. "Галата", ул. "Крайбрежна", гр. Варна и Кабелна линия 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5510.523, ул. "Крайбрежна", гр. Варна.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

Дата на съобщението: 27.07.2022г.