asparuhovo logo

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №289 от 11.08.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за ПИ №10135.5426.354, кв. 41 при съобразяване с влезлия в сила план за улична регулация (ПУР) на СО „Ракитника‟, одобрен с Решение №197-13, Протокол №8/28.04.2004г. на Общински съвет - гр.Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124 а от ЗУТ не подлежат на обжалване.

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №290 от 11.08.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 12 от ЗУТ, чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за ПИ №10135.5043.4884, ПИ №10135.5043.4885, ПИ №10135.5043.4886, ПИ №10135.5043.4887, ПИ №10135.5043.4888, ПИ №10135.5043.4889, ПИ №10135.5043.4890, ПИ №10135.5043.4891, ПИ №10135.5043.4892, ПИ №10135.5043.4893, ПИ №10135.5043.4894, ПИ №10135.5043.4895, ПИ №10135.5043.4896 и ПИ №10135.5043.4897, м. “Карач Борун“, гр.Варна при съобразяване с влезлия в сила ПУП - ПУР на СО „Боровец-юг‟, одобрен с Решение №2134-8, Протокол №21/24.03.2010г. на Общински съвет - гр.Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №229 от 27.06.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 133, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 133, ал. 2 от ЗУТ, чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за УПИ II-1165, кв.1 по ПП в обхват за со „Боровец север“, гр.Варна, допуснат със Заповед №030/02.03.2016г. на Главен архитект на Община Варна, приет с Протокол №43/22.11.2016г., т. 18 на ЕСУТ при Община Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124 а от ЗУТ не подлежат на обжалване.

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №291 от 11.08.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, при условията на чл. 103, ал. 6 от ЗУТ за ПИ №10135.5214.10 по КККР на район Аспарухово, м. „Малка чайка“ в обхват по смисъла на чл. 44, ал. 2 от ПНПОУП: на изток и север: устройствена зона Са, на запад: ПИ 10135.5214.29, на юг: ПИ 10135.2514.101.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.

О Б Я В Л Е Н И Е

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №230 от 27.06.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за ПИ №10135.5426.3117, ПИ №10135.5426.3118, ПИ №10135.5426.3119, ПИ №10135.5426.3120, кв. 37 при съобразяване с влезлия в сила план за улична регулация (ПУР) на СО „Ракитника‟, одобрен с Решение №197-13, Протокол №8/28.01.2004г. на Общински съвет - гр.Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.