asparuhovo logo

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №131 от 02.04.2018г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 124a, ал. 2 от ЗУТ, чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за ПИ №10135.5404.4881, кв. 39 при съобразяване с влезлия в сила план за улична регулация (ПУР) на СО „Боровец-юг‟, одобрен с Решение №2134-8, Протокол №21/24.03.2010г. на Общински съвет - гр.Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №132 от 07.03.2018г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план –извадка - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 133, ал. 1 от ЗУТ, във връзка а чл. 133, ал. 3 от ЗУТ и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за УПИ I-85, кв. 5 по ПП на ПУП-ПРЗ на м. „Малка чайка“, р-н Аспарухово, гр. Варна, съгласуван с Протокол №42/14.11.2017г., т. 23 на ЕСУТ.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №097 от 07.03.2018г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 124a, ал. 5 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за ПИ №10135.5403.879, кв. 58 при съобразяване с влезлия в сила план за улична регулация (ПУР) на СО „Боровец-юг‟, одобрен с Решение №2134-8, Протокол №21/24.03.2010г. на Общински съвет - гр.Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №098 от 07.03.2018г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 124a, ал. 5 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за ПИ №10135.5403.5149, кв. 116 при съобразяване с влезлия в сила план за улична регулация (ПУР) на СО „Боровец-юг‟, одобрен с Решение №2134-8, Протокол №21/24.03.2010г. на Общински съвет - гр.Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №094 от 02.03.2018г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ за ПИ №10135.5426.119, кв. 28 при съобразяване с влезлия в сила план за улична регулация (ПУР) на СО „Ракитника‟, одобрен с Решение №197-13, Протокол №8/28.01.2004г. на Общински съвет - гр.Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124 а от ЗУТ не подлежат на обжалване.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №063 от 19.02.2018г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на КПИИ за водопровод ПЕВП ф110, захранващ гробищен парк Кантара в м. „Боровец – юг“, кв. Аспарухово, ПУП-ПУР на основание чл. 150, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ в обхвата на ПИ №10135.5103.6, ПИ №10135.5103.4, ПИ №10135.5103.407, ПИ №10135.5403.9590 и ПИ №10135.5103.1 по КК на гр. Варна, в охват м/у о.т. 1 и о.т. 1401 по ПУП – ПУР на со „Боровец-юг“, при съобразяване с влезлия в сила план за улична регулация (ПУР) на СО „Боровец-юг‟, приет с Решение №2134-8, Протокол №21/24.03.2010г. на Общински съвет - Варна. Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.