asparuhovo logo

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №412 от 08.12.2017г. на Главен архитект на Община Варна, допуска изменение на Заповед №496 от 28.09.2015г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за ПИ №10135.5545.51, кв. 15 по плана на со “Зеленика“, гр.Варна при съобразяване с влезлия в сила план за улична регулация (ПУР) на со„Зеленика‟, одобрен с Решение №3409-7, Протокол №35/22,23,29.06.2011г. на Общински съвет - гр.Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №399 от 28.11.2017г. на Главен архитект на Община Варна, допуска поправка на офг в Заповед №229 от 27.06.2017г. на Главен архитект на Община Варна, като на ред шести вместо чл. 16, ал. 1 от ЗУТ да се чете „чл. 17, ал. 1 от ЗУТ“ за УПИ II-1165, кв. 1 по ПП в обхват за с.о.“Боровец север“, район Аспарухово, гр. Варна.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед №229/27.06.2017г. на Главен архитект на Община Варна и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването на съобщението.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №402 от 28.11.2017г. на Главен архитект на Община Варна, допуска изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на основание чл. 124а, ал. 5 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за ПИ 10135.5549.1614, кв. 7 при съобразяване с влезлия в сила план за улична регулация (ПУР) на СО „Прибой‟, одобрен с Решение №273-6, Протокол №6/28.03.2012г. на Общински съвет - гр.Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124 а от ЗУТ не подлежат на обжалване.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №400 от 28.11.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основания чл. 124а, ал. 5 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за ПИ №10135.5403.3254 при съобразяване с влезлия в сила план за улична регулация (ПУР) на СО „Боровец-юг‟, одобрен с Решение №2134-8, Протокол №21/24.03.2010г. на Общински съвет - гр.Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.

Съгласно разпоредбите на чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), район Аспарухово, Дирекция УТ, Община Варна съобщава, че със Заповед №403 от 28.11.2017г. на Главен архитект на Община Варна e разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на основания чл. 124а, ал. 5 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за ПИ №10135.5404.4769 при съобразяване с влезлия в сила план за улична регулация (ПУР) на СО „Боровец-юг‟, одобрен с Решение №2134-8, Протокол №21/24.03.2010г. на Общински съвет - гр.Варна.

Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на обжалване.