asparuhovo logo

Превантивни мерки срещу възникване на пожари в горски територии и селското стопанство

Във връзка с трайното повишаване на температурите и очакваното засушаване през първата половина на месец август значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, горските и полски територии.

В почти всички случаи горските пожари могат да бъдат предотвратени, когато хората са добре запознати с причините за пожарите и съблюдават строго противопожарните правила.

Основните правила за пожарна безопасност, които трябва да се спазват:

• При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно сигнализиране и осъществяване на връзка на телефон 112;

• По време на пожароопасния сезон, се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии;

• Забранено е още паленето на стърнища, суха трева и слама по слоговете и крайпътни ивици и други площи със суха растителност, намиращи се в горския фонд и на разстояние до 100 м. от него;

• Забранено е хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения.

Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.

Особена е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места.

НАПОМНЯМЕ ВИ ЗА АБСОЛЮТНАТА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА СТЪРНИЩА И РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ!

Чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи забранява “изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи”.

0
0
0
s2smodern